Villkor för användning av webbplatsen www.fortimel.se och dess subdomäner

Tack för att du besöker webbplatsen www.fortimel.se och/ eller någon av dess subdomäner (tillsammans kallat "webbplatser"). Genom att använda webbplatser godkänner du att vara juridiskt bunden av följande villkor, som träder i kraft vid första användningen av någon av de webbplatserna

Fortimel ® är en produkt av Nutricia avancerad medicinsk Nutrition ("Nutricia"). Nutricia förbehåller sig rätten att ändra eller ändra dessa villkor när som helst genom att publicera förändringarna online. Läs igenom dessa villkor regelbundet för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar gjorda av Nutricia. Din fortsatta användning av webbplatser efter att ändringar postat innebär att du accepterar att vara juridiskt bunden av dessa villkor som uppdateras och/eller ändras.

Användning av webbplatser

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, posta, sända, överföra, göra tillgänglig för allmänheten eller på annat sätt använda Webbplatser innehåll på något sätt utom för ditt eget personliga, icke-kommersiellt bruk. Du accepterar också att inte anpassa, ändra eller skapa härledda verk från någon av de webbplatser nöjda, utom för ditt eget personliga, icke-kommersiellt bruk. All annan användning av Webbplatserna innehåll kräver skriftligt tillstånd från Nutricia.

Du förbinder dig att använda webbplatser endast för lagliga syften och på ett sätt som inte skadar intressen eller intrång i rättigheter Nutricia eller någon annan tredje part eller användare. Förbjudna verksamhet omfattar men är inte begränsade till trakasserande eller orsakar ångest eller olägenhet för någon person, överföra olagligt, olämpligt, obscent eller stötande innehåll, stör det normala flödet av dialog inom hemsidor, lägga upp eller uppladdning av filer som innehåller virus som kan orsaka skador till Nutricia eller någon tredje part eller användare.

Bidrag och Rekommendationer

Där du uppmanas att lämna in bidrag eller rekommendation till webbplatser (inklusive text, fotografier, grafik, video eller ljud) samtycker du, genom att skicka in ditt bidrag eller rekommendation, att bevilja Nutricia en evig, royalty-fri, icke-exklusiv, licenserad rätt och licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, utföra, spela, göra tillgänglig för allmänheten, och utöva alla copyright och publicitet rättigheter avseende ditt bidrag eller rekommendation över hela världen och/eller att införliva ditt bidrag eller rekommendation i andra arbeten i något media nu känd eller senare utvecklad för hela den tid för de rättigheter som kan finnas i ditt bidrag, och i enlighet med sekretess begränsningar som anges i Nutricia sekretesspolicy.

Utöver ovanstående, genom att skicka in ditt bidrag eller omdöme, garanterar du att:

  • Det är ditt eget originalarbete och att du har rätt att göra det tillgängligt för Nutricia för alla de ändamål som anges ovan;
  • Det är inte olagligt, ärekränkande, kränkande, störande, stötande, hotfullt, skadligt, obscent, profana, sexuellt inriktade, rasistiskt stötande eller på annat sätt stötande eller inte acceptabelt på något sätt;
  • Det inte kränker någon rätt för tredje part;
  • Den är inte avsedd i reklamsyfte.

Du är ensamt ansvarig för gentemot Nutricia mot alla juridiska avgifter, skadestånd och andra kostnader som kan uppkomma genom Nutricia som ett resultat av ditt brott mot ovan nämnda garantier.

Förbehåll

Information och data som finns på webbplatserna används på egen risk och under eget ansvar. Nutricia lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda (i den utsträckning som lagen tillåter), av den information, data eller material som finns på de webbplatser, inklusive underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke -intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

Den information och data som finns på webbplatserna tillhandahålls "i befintligt skick" och "efter tillgång". De har inte skrivits för att möta specifika individuella behov och det är ditt eget ansvar att försäkra dig om innan du använder den här informationen på något sätt att den är lämplig för ditt ändamål. Innan några beslut grundas på uppgifter som finns på de webbplatser, rekommenderas du att ta del av alternativa oberoende källor till information för att underbygga en grund för ditt beslut.

Framför allt är den information och det data som finns på webbplatserna tillhandahållna i vägledande syfte, särskilt när det gäller medicinska frågor. Du måste alltid söka professionell rådgivning i förhållande till varje område som omfattas av webbplatser där du har det minsta tvivel. Innehållet på webbplatser är endast för kännedom och är på intet sätt tänkt att vara en ersättning för medicinskt samråd med en behörig fackman. Den information, åsikter och rekommendationer som presenteras på webbplatser är inte avsedda att ersätta vård av din egen läkare eller dietist. Innan du gör några ändringar i hanteringen av din kost eller ditt barns kost bör du alltid rådgöra med din läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal.

Trots att vi noggrant granska vårt innehåll, garanterar Nutricia inte eller ta ansvar för den medicinska riktigheten av dokument som offentliggörs på webbplatser.

Nutricia garanterar inte att funktioner på webbplatser kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att korrigeras, eller att den är fri från virus eller buggar. Medan vi vidta alla rimliga försök att utesluta virus och annan skadlig kod från webbplatser kan Nutricia inte garantera uteslutningen och inget ansvar tas för virus och annan skadlig kod. Därför rekommenderas du att vidta alla lämpliga skyddsåtgärder innan du laddar ner information från webbplatser.

Nutricia pekar också mot tredje parts webbplatser på webbplatser. Dessa länkar är etablerade i samarbete med de berörda områdena i en tid då Nutricia fann det passande, med tanke på innehåll och tjänster de tillhandahåller. Nutricia kan inte hållas ansvariga för innehållet på dessa platser och hur andra användare använder dem,och inte heller ha något ansvar för innehållet på andra webbplatser kopplade till webbplatser.

Ansvarsbegränsning

Nutricia kommer under inga omständigheter att hållas ansvariga för någon av följande förluster eller skador (oavsett om sådana förluster där förutsedda, förutsebara, kända eller annat): (a) förlust av data, (b) förlust av intäkter eller förväntade vinster, (c) förlust av verksamhet, (d) förlust av möjlighet, (e) förlust av goodwill eller skadat rykte, (f) förluster av tredje part, eller (g) direkta, oförutsedda, indirekta skador, följdskador, speciella eller exemplariska skador till följd av användning av webbplatser oavsett denna form av åtgärd.

Immaterialrätt

Namn, bilder och logotyper som identifierar Nutricia eller tredje part och deras produkter och tjänster är föremål för upphovsrätt, mönsterrätt och varumärken av Nutricia (inklusive men inte begränsat till "Fortimel ®") och/eller tredje part. Ingenting i dessa villkor kan tolkas som underförstått, genom hinder eller på annat sätt någon licens eller rättighet att använda något varumärke, patent, mönsterskydd eller upphovsrätt av Nutricia eller någon annan tredje part.

Upphovsrätt av texter, bilder och andra element som finns på webbplatser ägs av Nutricia eller har tagits med samtycke av respektive ägare. Reproduktionen av webbinnehåll, helt eller delvis på något elektroniskt stöd är formellt förbjudet utan uttryckligt tillstånd från Nutricia.

Reproduktion på papper av texter som finns på de webbplatser som är godkänt för utbildningsändamål, med förbehåll för uppfyllandet av följande villkor:

  • Fri diffusion;
  • För alla återgivna dokument;
  • Tydliga och läsbara fördelning av källan enligt följande: "Detta dokument är härrör från Nutricia hemsida: http://www.gobal.neocate.com och/eller tillhörande underdomäner Alla rättigheter som följer av dessa är reserverade och strikt begränsade.". Internet-adressen måste i samtliga fall visas i en sådan hänvisning.

För all annan användning, krävs uttryckligt medgivande från Nutricia.

De varumärken och/eller logotyper Nutricia som visas på webbplatser är varumärken registrerade i hela världen och skyddas av varumärkeslagen. All reproduktion utan ett föregående och uttryckligt tillstånd från Nutricia kommer anses som falska och är föremål för rättsliga följder.

Sekretess

Åtaganden av Nutricia i förhållande till skyddet av din integritet definieras i vår Integritetspolicy, som utgör en integrerad och odelbar del av dessa Villkor.

Lag som reglerar dessa Villkor

Dessa villkor och varje påstående som bygger på användning av information från webbplatser skall regleras av lagarna i Nederländerna och parterna underkastar sig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.

Upphovsrätt

Alla webbplatsers design, texter, grafik, urvalet och arrangemanget därav är copyright © 2011 Nutricia - All Rights Reserved.